Free Dictionary Translation

Navigation

French

Vietnamese

 

Translations from our French - Vietnamese dictionary

French - Vietnamese

altogether 200488 entries.

French - Vietnamese

 • a = * danh từ giống đực (không đổi)
 • a = * tiếp đầu ngữ
 • a = * viết tắt và ký hiệu của:
 • a = - a (sào)
 • a = - ampe
 • a = - angström
 • a = - mẫu tự đầu tiên và nguyên âm đầu tiên trong bảng chữ cái
 • a = - nốt nhạc la (thuật ngữ âm nhạc) thuộc Anglo-Saxon và Đức
 • a = - thành phần lấy từ tiếng Latinh, để chỉ hướng, đích đến, hoặc từ trạng thái này sang trạng thái khác Amener, alunir, adoucir
 • a = =a majuscule (A)+ chữ A hoa.
 • a = =a minuscule (a)+ chữ a thường.
 • abaca = * danh từ giống đực
 • abaca = - một loại chuối ở Philipine, vỏ dùng để dệt.
 • abacule = * danh từ giống đực
 • abacule = - hình khối nhỏ tạo nên thành phần của một hình khảm.
 • abaissable = * tính từ
 • abaissable = - có thể hạ xuống
 • abaissable = =Prix abaissable+ giá có thể hạ xuống.
 • abaissant = * tính từ
 • abaissant = - hạ phẩm giá
 • abaissant = =Acte abaissant+ hành vi hạ phẩm giá.
 • abaisse = * danh từ giống cái
 • abaisse = - bột cán mỏng # đồng nghĩa
 • abaisse-langue = * danh từ giống đực
 • abaisse-langue = - (y học) cái đè lưỡi
 • abaisse = =Abbesse
 • abaissement = * danh từ giống đực
 • abaissement = - sự hạ mình
 • abaissement = - sự hạ uy thế
 • abaissement = - sự hạ, sự giảm, sự rút xuống
 • abaissement = - sự suy vi, sự suy đồi
 • abaissement = = L'abaissement d'un store+ sự hạ một bức mành
 • abaissement = = L'abaissement d'une perpendiculaire sur un plan+ (toán) sự hạ một đường vuông góc xuống một mặt phẳng
 • abaissement = = L'abaissement de l'eau+ nước rút
 • abaissement = = L'abaissement de la littérature+ sự suy đồi của văn học.
 • abaissement = = L'abaissement de la température/de la valeur d'une monnaie+ sự giảm nhiệt độ/giá trị đồng tiền
 • abaissement = = L'abaissement des couches privilégiées de la société+ sự hạ uy thế các tầng lớp có đặc quyền trong xã hội.
 • abaissement = = L'abaissement du prix+ sự hạ giá
 • abaissement = =Abaissement volontaire+ sự tự ý hạ mình. # phản nghĩa
 • abaissement = =Elévation, relèvement. Amélioration, progrès. Gloire
 • abaisser = * ngoại động từ
 • abaisser = - hạ, hạ thấp, buông xuống
 • abaisser = - làm hạ, làm giảm
 • abaisser = - làm xẹp
 • abaisser = =Abaisser les orgueilleux+ làm xẹp hạng người kiêu
 • abaisser = =Abaisser un mur+ hạ thấp bức tường
 • abaisser = =Abaisser un prix+ hạ giá
 • abaisser = =Abaisser un store+ buông mành xuống
 • abaisser = =Abaisser une peine+ giảm tội
 • abaisser = =Abaisser une perpendiculaire+ (toán) hạ một đường vuông góc.
 • abaisser = =Elever, hausser, relever; exalter, glorifier. Monter, hausser (se).
 • abaisser = =Il cherche à abaisser ses adversaires+ nó tìm cách làm xẹp các địch thủ của mình # phản nghĩa
 • abaisseur = * danh từ giống đực
 • abaisseur = * tính từ
 • abaisseur = - (giải phẫu) học cơ hạ thấp
 • abaisseur = - (giải phẫu) học hạ thấp
 • abaisseur = - (điện) bộ biến thế
 • abaisseur = = L'abaisseur de tension+ bộ giảm thế
 • abaisseur = = L'abaisseur du sourcil+ cơ hạ thấp lông mày
 • abaisseur = =Muscle abaisseur+ cơ hạ thấp.
Werbung Footer
The source for online translation: Free Dictionary Translation serves you with a comprehensive collection of translated words and a fully searchable database. Use our online translator for free. No extracharge, no hidden costs. Free Dictionary Translation is your free source for translations online.